Informace

PŘEMÍSTĚNA PRODEJNA do AUTOKLIMEŠ !!!

PODNIKOVÁ PRODEJNA je od 13.2.2017 PĚMÍSTĚNAdo fimy AUTOKLIMEŠ, …

 

NOSNOST NOSIČŮ PICCOLA-M

Vážení zákazníci,S účinností od 12.11. 2013 - …

 

Výhradní zastoupení KAMEI

Od roku 2007 jsme výhradním zástupcem firmy KAMEI v ČR pro boxy. …

 

Obchodní podmínky (OPw)

1. Rozsah platnosti, vymezení pojmů

1.1. Tyto obchodní podmínky ( dále jen "OPw ) se vztahují na obchodní případy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím na webové stránce http://www.stresninosice.eu ( dále jen "webstránka" ) mezi společností ELSON auto s.r.o. , se sídlem ul.Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov I-Město, IČ 47680865, DIČ CZ47680865, vedené u Obchodního soudu v Ostarvě pod značkou C4422 (dále jen "prodávající") a další osobou ( dále jen "kupující" ). Práva a povinnosti neupravené v těchto OPw a Reklamačním řádu ( dále jen Rř ) , který je součástí OPw , se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník ( dále jen "NOZ" ).

1.2. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen KS).

1.2.1. V Kupní smlouvě (KS) lze sjednat odlišné podmínky než jsou stanoveny v Obchodních podmínkách ( OPw ). V tomto případě mají podmínky v KS přednost před podmínkami v OPw.

1.3. Zboží prodávajícího je zboží (popř. výrobky) vyrobené prodávajícím.

1.4. Zboží jiných firem (třetích osob) je zboží (popř. výrobky), které není vyrobeno ani sestaveno prodávajícím, ale je dodáváno prodávajícím za účelem jeho užití nebo dalšího prodeje.

 

2. Objednávání, dodací lhůty, Uzavření kupní smlouvy

2.1. Postup při objednávání zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu je dán postupem pro vyplnění objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu. Postup vyplnění objednávkového formuláře podává kupujícímu informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady zboží, způsobu doručení zboží a o dalších nákladech spojených s jeho objednáním.

2.1.1. Objednávkový formulář umožňuje kupujícímu rovněž v průběhu objednávání zboží ( ukládání do "košíku" ) měnit objednávané množství a druh zboží, opravovat chyby v zadání objednávky apod.

2.1.2. Po ukončení objednávání , způsobu dodání zboží a úhrady zboží kupující toto potvrdí stisknutím tlačítka "dokončit objednávku". Tímto úkonem kupující rovněž akceptuje Obchodní podmínky ( OPw ) včetně Reklamačního řádu ( Rř ) a souhlasí , že práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se budou řídit těmito OPw. Vyjímku tvoří případy, kdy si kupující a prodávající odsouhlasí odlišné podmínky přímo v kupní smlouvě ( KS ).

2.1.3. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím nastává okamžikem doručení a akceptací objednávky prodávajícím, který toto potvrdí elektronickou poštou na uvedenou elektronickou adresu kupujícího.

2.2. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla 36 hodin po potvrzení ( přijetí a akceptace ) objednávky prodávajícím s výjimkou takového zboží, u kterého je přímo poznámka s uvedením delší dodací lhůty. V případě, že při objednání zboží kupujícím toto není schopen prodávající splnit v množství a čase, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu a navrhne ( písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky ) způsob náhradního plnění. V tomto případě je objednávka uzavřena až po oboustranném odsouhlasení náhradního plnění. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odlišný způsob úhrady či dopravy objednaného zboží v případě, že si kupující objedná zboží v množství větším než 15 ks nebo přesáhne-li cena objednaného zboží v jedné objednávce úhrnem výši 25.000,- Kč bez DPH. Pak se považuje uzavření kupní smlouvy až v okamžiku, kdy se prodávající dohodne telefonicky nebo elektronickou poštou na způsobu úhrady zboží a na způsobu dopravy zboží ke kupujícímu, které může být odlišné od postupů nastavených pro elektronický obchod.

2.3. V případě vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných mimořádných a námi nezaviněných okolností, se dodací lhůta, pokud je toto překážkou pro včasné splnění našich závazků, v přiměřeném rozsahu prodlouží. Trvá-li zpoždění dodávky déle než 30 pracovních dnů, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Prodlouží-li se dodací lhůta nebo bude-li prodávající závazku k dodání zproštěn, nemůže z toho kupující vyvozovat žádné nároky na náhradu škody.

 

3. Ceny

3.1. Ceny zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu internetové adresy http://www.stresninosice.eu jsou informativní a uváděny bez DPH i s DPH. K těmto cenám je připočítáno balné ( přepravní obal ) a doprava ke kupujícímu ( dále jen "ostatní náklady" ). Tyto ostatní náklady hradí kupující, pokud u daného zboží není uvedeno jinak.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné úpravy cen a to prostřednictvím zveřejnění na internetu.

3.3. CENA ZA PŘEPRAVU (mimo střešních boxů) je 150,- Kč včetně DPH v zákonné výši. Cena zahrnuje veškeré poplatky spojené s expedicí 1 ks balíku na území ČR. Při objednávce zboží nad 3 000,- Kč vč. DPH je PŘEPRAVNÉ ZDARMA ! (neplatí pro střešní boxy). Parametry balíku viz čl. 5.4.

3.4. CENA ZA PŘEPRAVU STŘEŠNÍCH BOXŮ je vyznačena u příslušného zboží včetně platné zákonné výše DPH. Doručení zpravidla do 48 hodin od potvrzení objednávky prodávajícím.

 

4. Platební podmínky

4.1. Platba dobírkou. Zboží se považuje za zaplacené momentem uhrazení kupujícím dohodnuté kupní ceny při jeho převzetí od doručovatele ( pracovníka přepravní služby, pošty, prodejce apod. ).

4.2. Platba předem bankovním převodem. Kupující uhradí objednané zboží předem bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího. Pro takovouto úhradu prodávající sdělí kupujícímu na jeho výzvu ( elektronickou poštou nebo telefonicky ) údaje pro platbu zboží ( rozumí se fakturační údaje ). V tomto případě se počítá běh času dodání zboží do 36-ti hodin od okamžiku připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

4.3. Platba hotově. Kupující může po předchozí dohodě s prodávajícím uhradit objednané zboží hotově přímo v sídle společnosti, výrobním závodě společnosti nebo na prodejně prodávajícího.

4.4. Platba na fakturu, prodlení se splatností. Na fakturu může odebírat zboží jen kupující, který je dalším distributorem zboží prodávajícího a má s ním podepsánu platnou Kupní smlouvu a Obchodní podmínky ( dále jen "OP" ) pro obchod v ČR . Splatnost faktur je 10 dnů ode dne jejich vystavení, není-li dohodnuto jinak. Prodlení se splatností faktur je vážným porušením těchto OP a dává právo prodávajícímu fakturovat smluvní pokutu v dohodnuté výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a úroky z prodlení v dohodnuté výši 0,1% za každý den prodlení. Jakékoliv neuhrazené závazky kupujícího vůči prodávajícímu včetně neuhrazených penalizačních faktur jsou vážným porušením smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Do doby úplného uhrazení závazků ( včetně smluvních pokut a úroků ) kupujícím má prodávající právo pozastavit veškerá smluvní plnění. V případě, že dlužník - kupující v tomto období, kdy nemá řádně uhrazeny své závazky vůči prodávajícímu, provede novou objednávku, nebude ze strany prodávajícího akceptována.

Faktury jsou zasílány kupujícímu poštou, elektronicky nebo předány osobně.

 

5. Dodání zboží a přeprava

5.1 Dodání zboží je uskutečněno okamžikem, kdy je zboží předáno prodávajícím prvnímu dopravci ( přepravci ) k doručení kupujícímu (dále jen "okamžik dodání"). Uskutečňuje-li prodávající po dohodě s kupujícím přepravu zboží na svůj náklad, je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy je zboží předáno kupujícímu.

Při osobním vyzvednutí zboží kupujícím je dodání uskutečněno v okamžiku, kdy si kupující převezme zboží v sídle , výrobním závodě nebo prodejně prodávajícího.

5.2 Nebezpečí škody na zboží a s tím související veškerá odpovědnost vůči třetím osobám přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

5.3 Zboží je expedováno ze závodu v Přerově. Přepravní obaly a přepravné nejsou zahrnuty v ceně zboží a jdou k tíží kupujícího, pokud vratné obaly nejsou vráceny bez porušení.

5.4 Podmínky pro zasílání zboží přepravní službou

5.4.1 Zboží objednané a potvrzené v pracovní den do 13.00 hod bude dodáno následující pracovní den do 17.00 hod. na místo určení v ČR. Objednávka i místo vykládky musí být potvrzeno pracovníkem prodávajícího, který objednávku vyřizuje.

5.4.2 Parametry přepravovaného balíku : Hmotnost - do 30 kg včetně obalu, délka - do 1,8 m, součet obvodu a délky do 3 m.

5.4.3 Reklamace zásilek doručených přepravní službou – viz. Reklamační řád čl. 7.7.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 1829 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. "Nového občanského zákoníku" ( dále jen NOZ ). Práva z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem ( Rř ), který je součástí těchto Obchodních podmínek ( OPw ).

6.2. S přihlédnutím na ustanovení § 1837 NOZ nemůže kupující odstoupit od smlouvy v těchto případech :

  • kdy na přání kupujícího bylo zboží upraveno nebo doplněno dle dispozic kupujícího
  • v případě, kdy kupující chce vrátit koupené zboží ve stavu značného opotřebení, poničení nebo je zboží neúplné
  • v případě, kdy chce kupující vrátit zboží ve stavu, kdy do konstrukce zboží zasahoval, měnil ji, sám ji doplňoval nebo zásahem měnil funkčnost zboží
 
 
 

© Copyright piccolam.cz 2006

eu