Informace

PŘEMÍSTĚNA PRODEJNA do AUTOKLIMEŠ !!!

PODNIKOVÁ PRODEJNA je od 13.2.2017 PĚMÍSTĚNAdo fimy AUTOKLIMEŠ, …

 

NOSNOST NOSIČŮ PICCOLA-M

Vážení zákazníci,S účinností od 12.11. 2013 - …

 

Výhradní zastoupení KAMEI

Od roku 2007 jsme výhradním zástupcem firmy KAMEI v ČR pro boxy. …

 

Reklamační řád

7. Všeobecná ustanovení.

7.1.1 Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.

7.1.2 Kupující se zavazuje seznámit se před odběrem zboží od prodávajícího s těmito OPw včetně reklamačního řádu. Je – li kupující dalším distributorem zboží prodávajícího, zavazuje se dále informovat své zákazníky o správném postupu při reklamačním řízení.

7.1.3 Reklamaci u prodávajícího uplatňuje vždy kupující. Konečný zákazník uplatňuje reklamaci vždy u toho, u kterého zboží zakoupil.

7.1.4 Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí a bez zbytečného odkladu oznámit, že zboží vykazuje vady a přestat zboží užívat (popř. dále distribuovat). Přiměřeně tyto povinnosti platí i pro vady, které se vyskytly v záruční době, kdy je kupující povinen oznámit existenci vady bez zbytečného odkladu po jejím výskytu. Prodávající neodpovídá za vady - nebo za zhoršení existujících vad - vzniklé v důsledku porušení těchto povinností. V případě podstatného zhoršení stavu věci kupující ztrácí práva z vad.

 

7.2 Záruční doba

7.2.1 Záruční doba na zboží prodávajícího činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, přepravcem nebo jinou osobou, která dodává zboží kupujícímu.

7.2.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

7.3 Nárok na uplatnění záruky

7.3.1 Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje zjevné vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.3.2 Zboží se považuje za vadné, pokud nebyly dodrženy výrobní, montážní nebo distribuční postupy u prodávajícího a následkem toho nemůže zboží plnit účel, pro který bylo vyrobeno. Za vady nelze považovat např. vady způsobené chybnou manipulací při montáži, hrubé zacházení při používání zboží, nepochopení návodu k montáži, běžné opotřebení zboží, doplňování nebo nahrazování zboží jinými součástkami či prvky apod.

 

7.4 Nárok na uplatnění záruky zaniká

7.4.1 Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba.

7.4.2 Poškozením zboží při přepravě – nutno řešit s dopravcem – viz. čl. 7.7.

7.4.3 Mechanickým poškozením zboží, provedením nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů.

7.4.4 Používáním zboží způsobem, který neodpovídá podmínkám uvedeným v dokumentaci nebo všeobecným zásadám.

7.4.5 Nesprávně provedenou montáží, nesprávným zacházením, nesprávnou obsluhou nebo péčí o zboží a to včetně na zboží přepravovaného nákladu.

7.4.6 Nebude-li reklamované zboží kompletní.

7.4.7 Poškozením nadměrným zatížením.

7.4.8 Poškozením působením živlů.

7.4.9 Pokud byl kupující v době odběru zboží prodávajícím na vady upozorněn a s tím zboží odebral.

 

7.5 Způsob provedení reklamace

7.5.1 Zboží je nutno reklamovat vždy tam, kde bylo zakoupeno. Prodávající přijme reklamované zboží k reklamačnímu řízení jen od kupujícího.

7.5.2 Kupující vyplní Reklamační protokol (pokud je distributorem, tak spolu s konečným zákazníkem) a předá (zašle) jej neprodleně prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím včetně návodu k montáži, který obsahuje datum výroby a značku pracovníka. Formulář Reklamačního protokolu je k dispozici na www.piccolam.cz jako soubor ke stažení – zde.

7.5.3 Jedná-li se o vadu odstranitelnou, provede prodávající v zákonné lhůtě opravu nebo výměnu vadné části, popř. celého zboží za kus bez vady. Závisí to na rozhodnutí prodávajícího. Výměna částí nebo celého zboží je podmíněna jejich fyzickým stavem na skladě.

7.5.4 Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit tak, aby zboží mohlo být řádně užíváno, provede prodávající výměnu zboží za jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů nebo uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

7.5.5 Reklamované zboží zaslané bez předchozí dohody kupujícím na náklady prodávajícího nebo jinam, než do sídla prodávajícího (např. nádraží ČD), nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

 

7.6 Ceny oprav a reklamačních řízení

7.6.1 Veškeré právem uplatněné záruční opravy jdou k tíži prodávajícího, včetně nákladů na přepravu reklamovaného zboží. Prodávající má však právo výběru nejvhodnějšího druhu přepravy.

7.6.2 V případě neoprávněné reklamace jdou veškeré náklady s tím spojené k tíži kupujícího dle platného CN.

7.6.3 Mimo záruční opravy budou účtovány dle platného ceníku.

 

7.7 Reklamace poškození zboží při přepravě

7.7.1 Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a znatelných poškozeních (včetně přepravního obalu), popř. při částečné ztrátě zásilky, je oprávněn ji nepřevzít. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné za přítomnosti pracovníka dopravce provést detailní prohlídku zboží a vyhotovit příslušný škodní protokol. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě škodního protokolu bude zákazníkovi (po uzavření škodní události s dopravcem) poskytnuta přiměřená sleva, odstraněna závada, nebo dodán nový výrobek. Reklamaci mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. při první kompletaci (montáži) výrobku a informovat prodávajícího - zasílatele – firmu – ELSON auto s.r.o. Přerov, maximálně však do 24 hod. ode dne doručení zásilky, z důvodu uplatnění reklamace u přepravce. Na pozdější uplatnění reklamace nebude možné, dle Reklamačního řádu přepravce, brát zřetel.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

V souladu se zákonem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a bez udání důvodu vrátit zboží zpět prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnou cenu za zboží . Přepravné při vrácení zboží si hradí kupující.

8.1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 1829 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. "Nového občanského zákoníku" ( dále jen NOZ ). Práva z vadného plnění se řídí Reklamačním řádem ( Rř ), který je součástí těchto Obchodních podmínek ( OPw ).

8.2. S přihlédnutím na ustanovení § 1837 NOZ nemůže kupující odstoupit od smlouvy v těchto případech:

  • kdy na přání kupujícího bylo zboží upraveno nebo doplněno dle dispozic kupujícího
  • v případě, kdy kupující chce vrátit koupené zboží ve stavu značného opotřebení, poničení nebo je zboží neúplné
  • v případě, kdy chce kupující vrátit zboží ve stavu, kdy do konstrukce zboží zasahoval, měnil ji, sám ji doplňoval nebo zásahem měnil funkčnost zboží
 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Místem plnění pro všechny závazky vyplývající z těchto OPw je závod firmy ELSON auto s.r.o., Kojetínská 2862/58, 750 02 Přerov I - Město.

9.2 Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito OPw se řídí příslušnými ustanoveními Občanského nebo Obchodního zákoníku.

9.3 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

9.4 Kupující se stává vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

9.5 Kupující se zavazuje, že bude rozšiřovat dobré jméno prodávajícího.

9.6 Kupující bere na vědomí, že údaje o jeho firmě jsou uloženy v dokumentaci a paměti výpočetní techniky prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních dat č. 101/2000 Sb.

9.7 Tyto OPw a Rř nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5. 2016

 
 
 

© Copyright piccolam.cz 2006

eu